SARAGURO_LOJA_0016_BW.jpg
 
du bus. vers Saraguro. Equateur