SYRIEMAI2010-010520100358_BW.jpg
 
ALEP. les souks